Natječaj za imenovanje ravnateljca/ice

Natječaj za imenovanje ravnateljca/ice

Na temelju čl. 31. – 34. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Čakovec, Kralja Tomislava 52, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

1 izvršitelj na vrijeme od 4 (četiri) godine

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ima:

– visoku školsku spremu pedagoške struke

– najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su u svezi s djelatnošću Učilišta.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  1. dokaz o stručnoj spremi – diplomu
  2. životopis s opisom dosadašnjeg rada
  3. domovnicu
  4. elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
  6. Program razvoja Učilišta za mandatno razdoblje

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu:

Pučko otvoreno učilište Čakovec, 40000 Čakovec, Kralja Tomislava 52,

s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pučko otvoreno učilište Čakovec