Javni poziv za zapošljavanje u sklopu projekta

Javni poziv za zapošljavanje u sklopu projekta

U sklopu projekta „Prvi sam izbor na tržištu rada – obrazovan, kompetentan i lako zapošljiv“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program ‘Učinkoviti ljudski potencijali’ 2014. – 2020;  broj ugovora: UP.03.2.3.02.0025, Pučko otvoreno učilište Čakovec objavljuje sljedeći

Javni poziv
Za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi / komunikacijskog posrednika za asistenciju pri organizaciji i provedbi obrazovnih programa koji su planirani projektom.

Pomoćnik u nastavi / komunikacijski posrednik za polaznike romske populacije (m/ž)

Mjesto rada: Pučko otvoreno učilište Čakovec – Korisnik projekta.

OPIS POSLOVA:
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu u komunikaciji polaznicima obrazovanja romske populacije, asistira pri organizaciji i provedbi obrazovnih programa planiranih projektom.

Uvjeti

– najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema
– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
– osnovna razina znanja hrvatskog i romskog jezika

Dodatna znanja i vještine
Poštivanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost  individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi / komunikacijskog posrednika, POU Čakovec sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Ugovor se sklapa na nepuno radno vrijeme – 75% ukupnog radnog vremena, u trajanju od 12 mjeseci.

Prilikom prijavljivanja kandidat/kandidatkinja dužan/na je priložiti sljedeće dokumente:
– zamolbu za posao i motivacijsko pismo, vlastoručno potpisanu;
– životopis, s navedenim podacima o znanju hrvatskog i romskog jezika;
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj spremi);
– uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.

U zamolbi obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail)
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se u Pučko otvoreno učilište Čakovec, Kralja Tomislava 52, Čakovec s naznakom Za natječaj  „Pomoćnik u nastavi / komunikacijski posrednik za polaznike romske populacije (m/ž)“ do 5. lipnja 2018. poštom ili osobno u ured Uprave.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Za sve informacije možete se obratiti na brojeve telefona 040 395-236 i 040 311 230.
Javni poziv bit će objavljen i na web stranici HZZ PU Čakovec.

Javni poziv otvoren je do 05. lipnja 2018.