Skip to main content

Naziv programa: Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja

Trajanje programa: 350 nastavnih sati

 • vođeni proces učenja i poučavanja: 85
 • učenje temeljeno na radu: 140
 • samostalna aktivnost polaznika: 125

Uvjet za upis: završena četverogodišnja srednja škola

Cijena programa: 767,27 EUR / 5.781,00 HRK

Maksimalni iznos HZZ vaučera: PROGRAM SE VIŠE NE FINANCIRA PUTEM MJERE HZZ VAUČER

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Za više informacija kontaktirajte nas na vauceri@pou-cakovec.hr ili na 040 / 395 – 236.

Kompetencije koje se programom stječu:

 • provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 • provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 • voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 • obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 • zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 • izračunavati cijene zaliha
 • izrađivati kalkulacije po nalogu
 • obračunavati amortizaciju
 • provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 • obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 • ažurirati izvještaje u aplikacijama
 • izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 • komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 • poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera
Naziv modula učenja Popis skupova ishoda učenja Nastavne cjeline / teme
1. Uvod u računovodstvo Osnovni pojmovi računovodstva Zakonski okvir u računovodstvu

Pravila i zadaće računovodstva

Računovodstveni sustavi

Temeljne računovodstvene kategorije

Temeljni financijski izvještaji

Računovodstveni instrumenti Knjigovodstvene isprave

Konta i kontni plan

Poslovne knjige

Popis imovine i obveza Vrste i načini popisa imovine i obveza

Inventurne razlike

2. Imovina i obveze Blagajničko poslovanje i platni promet Platni promet

Blagajničko poslovanje

Evidentiranje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i amortizacija Pribavljanje i stavljanje u uporabu dugotrajne nematerijalne imovine

Pribavljanje i stavljanje u uporabu dugotrajne materijalne imovine

Obračun amortizacije

Rashodovanje, vrijednosno usklađivanje i revalorizacija dugotrajne nematerijalne imovine

Rashodovanje, vrijednosno usklađivanje i revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

Evidentiranje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine Dugotrajna financijska imovina

Kratkotrajna financijska imovina

Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja Kratkoročna potraživanja

Dugoročna potraživanja

Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza Kratkoročne obveze

Dugoročne obveze

Obračun PDV-a Porez na dodanu vrijednost

Isprave i pomoćne evidencije pri obračunu PDV-a

Evidentiranje kratkotrajne materijalne imovine Zalihe sirovina i materijala

Metode utroška zaliha

Zalihe male vrijednosti

Otpis i rashodovanje zaliha

Evidentiranje robe u trgovini na veliko i malo Kalkulacije robe u trgovini na veliko i malo

Nabava robe u trgovini na veliko

Prodaja i smanjenje zaliha robe u trgovini na veliko

Nabava robe u trgovini na malo

Prodaja i smanjenje zaliha robe u trgovini na malo

3. Rashodi, prihodi i financijski rezultat Obračun plaća i naknada zaposlenika Troškovi osoblja (zaposlenih)

Sastav bruto plaće

Evidentiranje plaća

Drugi dohodak

Računovodstveno praćenje kategorija koje utječu na financijski rezultat Vremenska razgraničenja

Materijalni troškovi

Troškovi usluga

Ostali troškovi poslovanja

Financijski troškovi

Poslovni i financijski prihodi

Poslovni i financijski rashodi

4. Knjigovodstvo na računalu Otvaranje poslovnih knjiga i evidencija promjena u poslovanju korištenjem aplikacijskog softvera Otvaranje poslovnih knjiga u knjigovodstvenom softveru

Evidencija promjena u poslovanju korištenjem knjigovodstvenog softvera

Ergonomska načela u uredskom poslovanju

Nakon uspješno završenog programa obrazovanja stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Close Menu
Kontaktirajte nas