PIKAČ uživo

PIKAČ uživo

PIKAČ UŽIVO – O PROJEKTU

Cilj projekta: Povećati socijalnu uključenost mlađih i starijih osoba uključivanjem u online radionice iz područja
nematerijalne kulturne baštine
Korisnik: Udruga Pikač Selnica
Partneri: Pučko Otvoreno Učilište Čakovec i Grad Čakovec
Poziv: Umjetnost i kultura online
Referentni broj projekta: UP.02.1.1.14.0063
Iznos bespovratne potpore: 480.166,34 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su od strane Europskog socijalnog fonda (408.141,39 HRK) i Državnog
proračuna Republike Hrvatske (72.024,95 HRK)
Period provedbe: 16.06.2021.-16.06.2022.
Više info:
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Online radionice održat će se tijekom školske godine 2021/2022 u dva formata;
Radionice za mlade, održat će se u suradnji s I. Osnovnom školom Čakovec, dok će se radionice za starije
osobe održati u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Ščavničar u Selnici. Predavanja i edukativne
materijale o tradicionalnoj pokladnoj maski pikač – o pripremi, izradi i prezentaciji – osmišljavaju i vode članovi
Udruge „Pikač“ Selnica u suradnju s partnerima; Pučkim otvorenim učilištem Čakovec i Gradom Čakovcem, dok
će teorijski dio radionica o nematerijalnoj kulturnoj baštini Međimurja pripremiti i predavati povjesničar-etnograf.

O UDRUZI PIKAČ
Udruga „Pikač“ Selnica osnovana je s ciljem da se, osim narodnih običaja kraja i folklora, posebna pažnja posveti
očuvanju tradicionalne, izvorne fašničke maske Pikač, koja je zapažena na maškaradama diljem Hrvatske i
Europe. Prvi nastup tadašnjeg KUU-a, s maskom Pikač, bio je 1983. godine.
Glavni pribor za izradu pikača je slama – Pikači se umotavaju u slamnatu užad, na glavi nose košnicu, a u ruci
drže čičak. Pikači uz sebe imaju i pratnju, s obzirom da se teško sami kreću jer su umotanu u slamnatu užad.
Upravo zbog svoje specifičnosti, umijeće izrade tradicijske maske pikač upisano je 2007. godine u Registar
kulturnog nematerijalnih dobara Republike Hrvatske!

Cilj i djelatnosti Udruge “Pikač” usmjereni su očuvanju, zaštiti i promociji umijeća izrade tradicijske pokladne
maske pikač. Ciljevi se ostvaruju okupljanjem građana koji se bave izradom maske kako bi očuvali i popularizirali
kulturnu baštinu mjesta i Međimurja te prezentiranjem izrade maske na prigodnim priredbama i manifestacijama.
FB: https://web.facebook.com/kuupikac.selnica.1