Upravni/a referent/ica
ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJI SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalni rad na području:

 • uredskih poslova na pripremi, prikupljanju, sređivanju,izdavanju, evidentiranju, otpremanju izdanih i primljenih spisa i dokumenata te tehničkoj kontroli i obradi podataka prema metodološkim i drugim uputama.
 • obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti, vođenje propisanih očevidnika i izdavanje izvoda iz tih očevidnika, vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama te provođenje izvršenja.
 • znati komunicirati  s ljudima i obraditi zaprimljen dokumente
 • voditi razgovor sa strankama i upućivati ih koje osobne i druge dokumente trebaju donijeti na uvid i koje obrasce trebaju ispuniti da bi dobili tražene dokumente
 • prema podacima u predočenoj dokumentaciji pripremaju tražene dokumente. Pri tomu ispisuju propisane obrasce i tiskanice.
 • o primljenim i izdanim dokumentima voditi urednu evidenciju
 • dokumente pripremati  na temelju postojeće dokumentacije u stručnim službama u kojima rade i dokumentacije koju im stranke daju na uvid
 • U radu komuniciraju sa strankama i ostalim službenicima u uredu, a prema potrebi, kontaktirati s raznim ustanovama i poduzećima, npr. s bankama i poštom.
 • prijema i razvrstavanje spisa
 • otpreme spisa
 • izrade nacrta upravnih odluka (zaključaka i rješenja)
 • formiranje javnobilježničkih spisa
 • vođenje upravnih i neupravnih evidencija (upisnika predmeta, urudžbenog zapisnika)
 • vođenje osobnih dosjea u javnim ustanovama korištenje zakona i propisa
 • deseteroprstno slijepo pisanje primjerene točnosti i brzine
 • rukovanje uredskim aparatima i pomagalima
 • informatička pismenost – upisivanje podataka u računalne baze podataka,
 • razmjenu elektroničkih (digitalnih dokumenata)

Razviti kod polaznika osobine bitne za zanimanje upravni/a referent/ica – etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja, te osposobiti polaznika za samostalno obavljanje poslova upravnog/ne referenta/ice  uz primjenu teorijskih znanja i praktičnih vještina vezanih uz poslove u općim i stručnim službama organa uprave, u pisarnicama, matičnim uredima, zemljišno-knjižnim uredima, uredima socijalne skrbi, osiguravajućim društvima, u uredima MUP-a, u uredima za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa te u privatnim poduzećima. U navedenim službama posao upravnih referenata usmjeren je i ograničen na one sadržaje koji su vezani za djelokrug rada i nadležnosti određene ustanove. Upravni referenti služe se u radu stručnim časopisima, biltenima i časopisima s propisima. Rade na osobnom računalu, pisaćem stroju gdje je još u uporabi i svim ostalim sredstvima i pomagalima uredskog poslovanja i komuniciranja


UVJETI ZA UPIS

U program izobrazbe za zanimanje upravni/a referent/ica mogu se upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje upravni referent/ica polaznik mora imati završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

U programu prekvalifikacije polaznik nije dužan polagati općeobrazovne predmete koje je položio u okviru stečene srednje stručne spreme. Program prekvalifikacije za zanimanje upravni referent/ica prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA NASTAVE
 • Nastavni plan i program  za zanimanje upravni/a referent/ica  traje 4 godine (2197 nastavnih sati).
 • Oblik izvođenja nastave: dopisno-konzultativna nastava.
 • Skupne konzultacije održavale bi se prema rasporedu u ustanovi. O točnim terminima polaznici će biti na vrijeme obaviješteni. Tijekom konzultacija pratit će se uspješnost  svladavanja gradiva prema nastavnim pismima.
 • Individualne konzultacije izvoditi će se dopisnim putem. Svaki polaznik će na skupnim konzultacijama dobiti nastavno pismo i upute kako to nastavno pismo svladati. Polaznik će morati riješiti i zadatke za provjeru znanja, koji se nalazi na kraju nastavnog pisma, što će poslužiti kao dokaz da je polaznik  shvatio tematiku određenog nastavnog pisma. Probleme oko svladavanja moći će riješiti na individualnih konzultacija.
 • Smatramo da je veliki broj polaznika informatički pismen i da posjeduje računalo te ćemo preporučiti izvođenje individualnih konzultacija putem maila. Za one koji nemaju računalo omogućit ćemo komunikaciju s profesorima preko telefona ili dolaska u školu prema dogovoru.
 • Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavljat će se tijekom nastave kroz rješavanje zadataka za provjeru koji se nalaze u svakom nastavnom pismu i prilikom polaganja ispita. Ispiti će se polagati prema rasporedu prijava i polaganja ispita koji je sastavni dio godišnjeg plana obrazovanja odraslih.
 • Praktična nastava će se izvoditi u obrtničkim radionicama i poduzećima. Obzirom da se teorijska nastava organizira od ponedjeljka do petka u večernjim satima, polaznici praktičnu nastavu mogu pohađati radnim danom prije podne ili subotom sukladno radnom vremenu obrtničke radionice ili poduzeća. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše voditelji praktične nastave u suradnji s mentorima iz obrtničkih radionica ili poduzeća. Svaki polaznik prije početka realizacije praktične nastave sklapa Ugovor o praktičnoj nastavi u obrazovanju odraslih s obrtničkom radionicom ili poduzećem i školom.
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Upravni/a referent/ica

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja