Komercijalist/ica
ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJI SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalni rad na području:

 • Za rad s robom, upoznati sa širokim asortimanom robe s ekonomskog i tehničko-tehnološkog stajališta
 • Steći komunikacijsku kompetenciju u svim kategorijama komuniciranja, tj. u pisanim, verbalnim i neverbalnim komunikacijama i širokom području primjene, od općeg do specijaliziranog – komercijalnog područja djelovanja.
 • Osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prometa robe.
 • Postupnim učenjem stručno-teoretskog dijela iz područja računovodstva svladati i razumjeti druge sadržaje iz trgovačko-komercijalne struke i osposobiti za pravilno donošenje odgovarajućih odluka u profilu zanimanja komercijalist.
 • Razviti pozitivna razmišljanja o poduzetništvu i poduzetnicima kao temelju i nosiocima gospodarskog, a time i sveukupnog razvoja RH, te razviti kreativno razmišljanje i osposobiti za samostalan ili timski rad u realizaciji poduzetničkih aktivnosti u okviru omogućenih poduzetničkih sloboda.
 • Osposobljavanje polaznika za samostalno rješavanje određenih pravnih problema u svezi komercijalnog poslovanja u trgovačkim društvima.
 • Upoznati sa pojmovima iz područja opće psihologije, koji će se moći koristiti i u osobnom i u profesionalnom životu, te osposobiti da se kritičkim propitivanjem vlastitih doživljaja, znanja i stavova polaznici pripreme da kritički procjenjuju međusobne odnose ljudi s kojima žive i rade, te adekvatno reagiraju u različitim socijalnim situacijama potičući pozitivan odnos prema sebi i okolini.
 • Razviti kod polaznika smisao za suvremeno pristupanje tržištu, te ih osposobiti za samostalno obavljanje marketinških aktivnosti.
 • Osposobljavanje za uspješan izbor vrste transporta, ovladavanje tehnikom špediterske djelatnosti i tehnikom osiguravanja robe u transportu u opsegu primjerenom komercijalnim poslovima.
 • Osposobiti polaznike za uspješno obavljanje vanjskotrgovinskih poslova kroz stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o vanjskoj trgovini.
 • Osposobiti za samostalno svladavanje svih radnih procesa u prodavaonici, poslova vezanih uz skladišno poslovanje i otpremu robe kroz praćenje odnosa u distribucijskom kanalu, za obavljanje komercijalnih poslova kroz osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke i simulaciju poslovanja, kako bi polaznici kroz poslovne situacije bolje razumjeli osnove tržišnog gospodarstva i poduzetništva, te razvili poduzetnički duh i osposobili za samostalne poduzetničke pothvate kroz primjenu kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana.
 • Razviti kod polaznika osobine bitne za zanimanje komercijalist – etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja, te osposobiti polaznika za samostalno obavljanje komercijalnih poslova uz primjenu teorijskih znanja i praktičnih vještina vezanih uz poslovanje prodavaonice, skladišno poslovanje, poslove uvoza i izvoza robe, transporta robe, dokumentacije kupoprodaje i ostalih komercijalnih poslova vezanih za ustroj trgovačkog društva prema komitentima i institucijama države u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, te da znanju obveze i propise u svezi toga.

UVJETI ZA UPIS
 • U program izobrazbe za zanimanje komercijalist mogu se upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.
 • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje komercijalist/ica polaznik mora imati završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.
 • Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:
  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti
 • U programu prekvalifikacije polaznik nije dužan polagati općeobrazovne predmete koje je položio u okviru stečene srednje stručne spreme. Program prekvalifikacije za zanimanje komercijalist/ica prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.
 • Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA NASTAVE
 • Nastavni plan i program  za zanimanje komercijalist/ica  traje 4 godine.
 • Oblik izvođenja nastave: dopisno-konzultativna nastava.
 • Skupne konzultacije održavale bi se prema rasporedu u ustanovi. O točnim terminima polaznici će biti na vrijeme obaviješteni. Tijekom konzultacija pratit će se uspješnost  svladavanja gradiva prema nastavnim pismima.
 • Individualne konzultacije izvoditi će se dopisnim putem. Svaki polaznik će na skupnim konzultacijama dobiti nastavno pismo i upute kako to nastavno pismo svladati. Polaznik će morati riješiti i zadatke za provjeru znanja, koji se nalazi na kraju nastavnog pisma, što će poslužiti kao dokaz da je polaznik  shvatio tematiku određenog nastavnog pisma. Probleme oko svladavanja moći će riješiti na individualnih konzultacija.
 • Smatramo da je veliki broj polaznika informatički pismen i da posjeduje računalo te ćemo preporučiti izvođenje individualnih konzultacija putem maila. Za one koji nemaju računalo omogućit ćemo komunikaciju s profesorima preko telefona ili dolaska u učilište prema dogovoru.
 • Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavljat će se tijekom nastave kroz rješavanje zadataka za provjeru koji se nalaze u svakom nastavnom pismu i prilikom polaganja ispita. Ispiti će se polagati prema rasporedu prijava i polaganja ispita koji je sastavni dio godišnjeg plana obrazovanja odraslih.
 • Praktična nastava će se izvoditi u obrtničkim radionicama i poduzećima. Obzirom da se teorijska nastava organizira od ponedjeljka do petka u večernjim satima, polaznici praktičnu nastavu mogu pohađati radnim danom prije podne ili subotom sukladno radnom vremenu obrtničke radionice ili poduzeća. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše voditelji praktične nastave u suradnji s mentorima iz obrtničkih radionica ili poduzeća. Svaki polaznik prije početka realizacije praktične nastave sklapa Ugovor o praktičnoj nastavi u obrazovanju odraslih s obrtničkom radionicom ili poduzećem i učilištem.
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Komercijalist/ica

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja