Pripreme za polaganje državne mature
POJEDINAČNI OBAVEZNI PREDMETI NA VIŠOJ (A) ILI OSNOVNOJ (B) RAZINI.
  • Matematika
  • Hrvatski jezik
  • Engleski jezik
  • Njemački jezik

Matematika

Program po kojem radimo oslobođen je svega što je suvišno. Striktno se držimo kataloga te smo fokusirani samo na tipove zadataka koji se pojavljuju na maturi ili su njima vrlo slični. Ovakav način pokazao je najboljim, jer na pripremama riješimo oko 80% zadataka koji se kasnije nađu u testu na maturi (naravno, s drugim brojevima).
To znači da nakon naših priprema možete računati s vrlo visokom ocjenom iz matematike pod uvjetom da kod kuće samostalno uvježbate samo ono što smo zajedno napravili na pripremama.

  • Pripreme za matematiku A imaju 60 sati nastave
  • Pripreme za matematiku B imaju 45 sati nastave.

Jezici

Priprema iz bilo kojeg od gore nabrojana tri jezika (bez obzira jeste li ga upisali samostalno ili je dio nekog paketa) uključuje sve što vam treba za maturu (između ostalog i pripremu za pisanje eseja).
Iz svih jezika, bez obzira na razinu i kombinaciju s ostalim predmetima, tijekom priprema se pišu najmanje tri eseja za ocjenu koji će uz detaljnu analizu i upute polaznicima biti ispravljeni kao na pravoj maturi.


Pripreme za hrvatski jezik i pisanje eseja

Na maturi će vam, između ostalog, biti ponuđen jedan esejski zadatak koji se odnosi na jednu od triju vrsta školskog eseja: interpretativni, usporedno raščlambeni ili raspravljački esej. U svakom će, bez obzira na vrstu, uvijek biti ponuđen bar jedan književni tekst (prozni ulomak, dramski ulomak ili pjesma) s popisa ispitnih djela.
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Svi koji upišu cjelovite pripreme za hrvatski jezik u bilo kojem ciklusu, kao samostalni predmet ili dio nekog paketa, uz sve gore navedeno što čini našu standardnu pripremu za pisanje eseja, ponovit će i kompletnu književnost te onaj dio gramatike i pravopisa koji se pojavljuje na maturi.